به‌روز شده در: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۰۴۵۴
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۸
جمهوری اسلامی راه ورودِ دوباره‌ی آمریکا به کشور را و نفوذ دوباره‌ی آمریکا در ارکان کشور را بسته. این منع از مذاکره که گفته میشود «مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم»، یکی از موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکا است
حمیدرضا ترقی- جمهوری اسلامی راه ورودِ دوباره‌ی آمریکا به کشور را و نفوذ دوباره‌ی آمریکا در ارکان کشور را بسته. این منع از مذاکره که گفته میشود «مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم»، یکی از موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکا است

مقام معظم رهبری.12 /8/98

.نفوذ در ادبیات »پسابرجام« یک واژه بدیع، متفاوت، پیچیده، و از جهتی »جدیدالصدور« در فضای سیاسی فرهنگی کشور است که رهبرمعظم انقلاب با تولید ادبیات نظری نو، به چارچوب مفهومی جدید برای آن می اندیشند؛ این نفوذ شامل 4 قسم است:

: 1نفوذ از طریق، مسیر، مجرا، معبر و ممشای برجام

2- متون سه گانه »توافق وین«،

3-»قطعنامه 4421 »و »

4-نقشه راهMap Road آژانس انرژِی اتمی و ایران«.

در برابر این قسم از اقسام نفوذ باید به استراتژی »خوانش نقادانه متن برجام« جهت بررسی دقیق اشکالات متون سه گانه فوق که مکرراً توسط رهبر انقلاب تأکید شده است توجه نمود. مثل تأکید رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس جمهور و خطبه های نماز عید فطر

مصادیق نفوذ از طریق متن برجام شامل موارد زیر است

الف)-نفوذ استراتژیک (کشف نقشه آتی علمی کشور(

ب)- نفوذ صنعتی )کشف ابعاد پیشرفت صنعتی کشور

از طریق کنترل اقلام دوگانه که شامل 233 قلم از اصیل ترین نیازهای صنعت کشور است و در دست گرفتن نبض صنعت با مدیریت اقلام صنعتی، طبعاً کنترل اقلام دوگانه مهندسی، کشور را قفل میکند(

ج)- نفوذ مطالعاتی ؛با تعبیه حفره های امنیتی متعدد در متن برجام

د)-نفوذ نظامی ؛به بهانه راستی آزمائی آژانس در موضوع PMD و بازدید از مراکز حساس نظامی کشور

هـ)-نفوذ دفاعی ؛با از بین بردن ساختارها و زیرساختارهای بازدارندگی دفاعی کشور در قطعنامه 4421

و)-نفوذ اقتصادی ؛با حفظ قوانین و زیرساختهای تحریمها در متن برجام، ورود گروههای مختلف اقتصادی با هدف افزایش واردات و وابستگی اقتصادی

ز)-نفوذ امنیتی ؛ از طریق کاهش حساسیتهای امنیتی و عادی سازی دسترسی به مراکز حساس نظام(

ح)-نفوذ ژئوپلتیک ؛متن توافق هسته ای جزئی از چارچوب ژئوپلتیک آمریکا در منطقه و بخشی از طراحی منطقه ای غرب است، مقابله با بیداری اسلامی و جریان مقاومت، تسلط بر کشورهای در حال مبارزه در منطقه و حتی کشورهای ضد استکباری آمریکای لاتین بخشی از این طراحی است

ط)- نفوذ محاسباتی ؛از طریق اختلال در دستگاه محاسباتی که هضم شدن در نظام بین الملل را برای حل مشکل آب پیشنهاد میدهد و به گرانفروشی توافق بد منجر میشود

ی)-نفوذ اجتماعی ؛از طریق نمایش وجهه آمریکا به عنوان یک کشور صلح طلب و تأمین کننده رفاه(

ک)- نفوذ گفتمانی ؛تخطئه شعار مرگ بر آمریکا، به حاشیه راندن استراتژی اقتصاد مقاومتی و نگاه به درون

نفوذ به عنوان تبعات و نتایج برجام

صرف نظر از خود برجام تبعات و نتایج برجام نیز در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مطالعاتی آثار نفوذی داشته که اگرچه مسأله نفوذ اعمِّ از برجام است ولی باید به مسأله اخصّ یعنی »برجام« به مثابه هسته اصلی نفوذ توجه کرد

.با توجه به آنکه نفوذ در ادبیات فضای متأخر کشور، معنای گسترده تر و موسع تر از معانی امنیتی و مطالعاتی سابق دارد باید چهار پروژه زیر در پروسه و زنجیره

الف)-فهم عمیق معانی نفوذ ب)-کشف دقیق مصادیق آن ج)- استنباط صحیح غایات دشمن در این مرحله از تاریخ انقالب اسالمی به درستی طی شود تا نقشه جامعی از:

1 -بسترها و زمینه های نفوذ، 4 -علل و عوامل نفوذ، 2- اهمیت و غایات نفوذ، 2 -ابزارهای نفوذ و 5 -موانع حرکت دشمن در پروژه نفوذ داشته باشیم

. پروژه اول: (مفهوم شناسی) نفوذ از طریق برجام و مسائل پسابرجام

پروژه دوم: (روش شناسی) نفوذ

پروژه سوم: (معرفت شناسی)نفوذ و کشف بایدها و نبایدهای جبهه خودی در برابر جبهه معارض

پروژه چهارم: (فراگیرسازی) پروژه نفوذ

ساحا ت نفوذ و عرصه های مانور دشمن

عرصه مانور دشمن حداقل در 5 عرصه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مطالعاتی - امنیتی قابل تقسیم است.

که فصل مشترک ؛قدر متقین و فصل مقوم وجه ممیزه ی هر ساحت و عرصه باید شناسایی و برای آن تدبیر شود اجماالً باید دانست:

الف)- نفوذ اقتصادی با ابزار ظاهری تجارت و بازرگانی و ورود کاالهای آمریکایی و باز شدن پای شرکتهای آمریکایی با هدف تشدید وابستگی اقتصادی کشور به شریان جهانی اقتصاد و هضم شدن در اقتصاد کاپیتالیستی طراحی شده است. مثالهای دیگر شامل موارد زیر است: * اشراف به زنجیره تأمین قطعات صنعتی جهت اعمال تحریمهای جدید در صنعت * تسلط به مدیریت اقتصادی با بکارگیری اهرم تحریم پس از بررسی میزان حساسیت ایران در هر موضوع تحریم * به حاشیه راندن راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی

ب)- نفوذ سیاسی از طریق عادی سازی و قبح شکنی از نشست و برخاست با آمریکاییها و به قدرت رساندن جریان غربگرا و لیبرال از طریق انتخابات با هدف دموکراتیزه کردن لیبرالیسم در کشور ایران دنبال میشود. موج جدید حمله به شورای نگهبان، متفاوت از امواج قبلی و در واقع گام اول پروژه نفوذ سیاسی است. در کنار این موارد میتوان به بحث درباره افتتاح دفتر حافظ منافع آمریکا و یا تشکیل پرونده های جدید حقوق بشری اشاره نمود. نفوذ در گروههای مطالبهگر و معترض ایــن گروههــا بــا توجــه بــه اینکــه ممکــن اســت دارای تنگناهــا و محدودیتهــای داخلــی ِ باشــند، دســت یــاری نفوذگــر را میپذیرنــد.

نفوذ در گروههای مطالبه گر و معترض ؛ ایــن گروههــا بــا توجــه بــه اینکــه ممکــن اســت دارای تنگناهــا و محدودیتهــای داخلــی ِ باشــند، دســت یــاری نفوذگــر را میپذیرنــد.

ج)-نفوذ اجتماعی وفرهنگی؛ نفوذ از طریق رسانه و رسانه های جدید در کل، فضـای مجـازی عرصـه ایسـت کـه در آن بسـیاری از محدودیـت هـا و موانـع مقابلـه بـا نفـوذ وجـود نـدارد. پـس بنابرایـن عرصـه ایسـت کـه در آن نفوذگـران میتواننـد مسـتقیما بـا مـردم و کنشـگران سیاسـی رو در رو شـوند و پیـام هـای خـود را بـه آنـان منتقـل نماینـد. فضـای مجـازی نسـبت بـه کتـاب، روزنامـه و مجلـه در دسـترس تـر و ناشـناخته تـر اسـت و امکانـات بیشـتری از قبیـل صـوت و تصویـر را نیـز در اختیـار کاربـر مـی گـذارد. کمپیـن هایی کـه لـه یـا علیـه ایـن جنـاح یـا آن جنـاح بـه راه مـی افتنـد، شـایعاتی کـه پراکنـده میشـود و تهمـت هایـی کـه بـه نیروهـای داخلـی زده میشـود، ماننـد خـوره، اراده هـا را تضعیـف کـرده و نیروهـا را پراکنـده و متفـرق میکنـد و در خـوش بینانـه تریـن حالـت، نیروهـای داخلـی را دچـار انفعـال، بـی عملـی، خانـه نشـینی و کنـاره گیـری میکنـد.

نفوذ از طریق سازمانهای مردم نهاد حساسـیت برانگیز نیسـت و چـون اهـداف فعالیـت سـازمانهای مردم نهـاد در جامعـه معمـولا انگیزه هـای جامعه پسـندی دارد، قـدرت جـذب آن بالاسـت.

د)-نفوذ نظامی؛ هنـوز یـک هفتـه از بیانیـه لـوزان نگذشـته بـود کـه رهبـر معظـم انقـلاب در دیـدار سـالیانه خـود بـا مداحـان اهلبیـت علیهم السـلام، فرمودنـد: »نکتـه بعـدی کـه بـه مسـئولان محتـرم تذکـر دادیـم و بـه شـما هـم عـرض میکنیـم، ایـن اسـت کـه به هیچ وجـه اجـازه داده نشـود کـه آنهـا بـه بهانـه نظـارت، بـه حریـم امنیتـی و دفاعـی کشـور ً نفوذ کننـد؛ مطلقـا. مسـئولان نظامـی کشـور به هیچ وجـه مـأذون نیسـتند کـه بـه بهانـه نظـارت یـا بازرسـی و ماننـد اینهـا، بیگانـگان را بـه حریـم و حصـار امنیتـی و دفاعـی کشـور راه بدهنـد، یـا توسـعه دفاعـی کشـور را متوقـف کننـد. توسـعه دفاعـی و توانایـی دفاعـی کشـور، مشـت محکـم ملـت در عرصـه نظامـی اسـت و بایسـتی همچنـان محکـم بمانـد و محکمتـر شـود«)بیانات،۲۰ /0۱ /۹۴

این منع از مذاکره که گفته میشود «مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم»، یکی از موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکا است. برای ‌آمریکایی‌ها البتّه خیلی سخت است. آمریکای متکبّرِ مستکبر که منّت میگذارد بر سرِ رؤسای کشورها و مسئولین کشورها که بنشیند با آنها حرف بزند، سالها است اصرار میکند که با سران جمهوری اسلامی مذاکره کند و جمهوری اسلامی امتناع میکند؛ این برای آمریکا خیلی سخت است. معنایش این است که در دنیا ملّتی وجود دارد و حکومتی وجود دارد که قدرت غاصبانه‌ی آمریکا را و قدرت طاغوتی آمریکا را و دیکتاتوری بین‌المللی آمریکا را قبول نمیکند و زیر بار نمیرود. این منع از مذاکره، یک کار صرفاً احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست؛ راه نفوذ دشمن را میبندد، اقتدار جمهوری اسلامی را و ابّهت جمهوری اسلامی را به دنیا نشان میدهد و ابّهت پوشالیِ طرف مقابل را در برابر چشم همه‌ی جهانیان میشکند، [چون] پشت میز مذاکره‌ی سیاسی با آنها نمی‌نشیند. ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

اگر امروز شاهد بیشترین و بالاترین رکورد نفوذ در سطوح مختلف کشور توسط دشمن هستیم که تعدا د قابل توجهی از آنها تاکنون توسط اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دستگیر شده اند ناشی از آثارمذاکره وبرجام و آثار و تبعات آنست که در تاریخ انقلاب اسلامی سابقه نداشته است .

برچسب ها: حمیدرضا ترقی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: