logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۸۶۹۱
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۴
تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری
شناخت حوزه و عرصه‌ تهاجم (یکی از گامهای مهم در برخورد با موانع کنونی پیشرفت کشور است ). جنگ ما با دشمن و تهاجم دشمن به ما در کجا است؟ این را باید درست تشخیص بدهیم. باید تهدید دشمن را درست فهم کنیم، اندازه‌‌ آن را بشناسیم و معلوم بشود عرصه‌ تهاجم کجا است. اگر دشمن از مرز شرقی حمله میکند، شما نیروهایتان را به مرز غربی ببرید، کار به جایی نخواهید برد، سودی از وجود نیروها نخواهید برد.
شناخت حوزه و عرصه تهاجم (یکی از گامهای مهم در برخورد با موانع کنونی پیشرفت کشور است ). جنگ ما با دشمن و تهاجم دشمن به ما در کجا است؟ این را باید درست تشخیص بدهیم. باید تهدید دشمن را درست فهم کنیم، اندازه‌‌ آن را بشناسیم و معلوم بشود عرصه تهاجم کجا است. اگر دشمن از مرز شرقی حمله میکند، شما نیروهایتان را به مرز غربی ببرید، کار به جایی نخواهید برد، سودی از وجود نیروها نخواهید برد. باید بدانید دشمن از کجا حمله میکند. همه‌‌ی نظام، همهی کشور، همهی مردم باید درک درستی از عرصهی نبرد دشمنان داشته باشند.12/7/97

عرصه های نبرد

1-اعتقادی (اسلام و ایمان اسلامی)

آمریکا از اسلام سیلی خورده است، از اسلام کینه در دل دارد. آمریکا از انقلاب اسلامی سیلی خورده است، از انقلاب اسلامی کینه در دل دارد. اینها در ایران همهکاره بودند، همهچیز در اختیار خودشان بود، مسئولین کشور فرمانبرِ مطیع آنها بودند، منابع کشور در اختیارشان بود، سرمایههای کشور با میل آنها جابهجا می شد، سیاست های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور به میل آنها برنامهریزی میشد، دستشان از همهی اینها کوتاه شد. چه کسی کوتاه کرد؟ اسلام کوتاه کرد، انقلاب اسلامی کوتاه کرد؛ لذا دشمنند. بعضیها از جملهی نقزنها میگویند بدگویی از آمریکا نکنید که با شما دشمن نشوند؛ دشمنی آنها فقط بهخاطر این بدگویی و گفتن و مرگ بر آمریکایی که شما می گویید نیست؛ اینها از اصل انقلاب، از اصل حرکت عظیم ملّت ایران کینه در دل دارند، کِید و مکر آنها بهخاطر این است؛ این اوّلین عرصهی جنگ است. لذا اینها می ترسند یک قدرت اسلامی بزرگی در این منطقه سر بلند کند و جلوی مطامع آنها را بکلّی در این منطقه بگیرد؛ می خواهند این اتّفاق نیفتد؛ از این میترسند، در مقابل این، صفآرایی و جبههگیری میکنند.

علت مخالفت آمریکا و صهیونیستها با اسلام و مظاهر آن ، علت گرایش غربگرایان به کمرنگ کردن ارزشهای دینی درجامعه .وعلت گرایش به اسلام حداقلی در دولتها ی اصلاح طلب و علت عدم تخصیص اعتبارات کافی به مراکز فرهنگی دینی-وفاصله گرفتن شوراهای شهر اصلاح طلب ار تبلیغات مذهبی در فضای شهر ها ناشی از همین مسئله است

2-قدرت اسلامی

از قدرت اسلامی و قدرت انقلابی میترسند لذا سعی میکنند عناصر قدرت را مخدوش کنند و از بین ببرند. عناصر قدرت ما چیست؟ استقرار و ثبات سیاسی است، امنیّت اجتماعی است، وحدت ملّی است، پایبندی به اصول و مبانی انقلاب است، حرکت پیشرفتِ رو به توسعه علمی است، توسعه و تعمیق فرهنگ انقلابی و اسلامی است؛ اینها عناصر قدرت ما است؛ با اینها مخالفند. البتّه با پیشرفت نظامی ما هم مخالفند، با موشک ما هم مخالفند، با حضور ما در منطقه هم مخالفند؛ چون اینها هم جزو عوامل قدرت و عناصر قدرت ما است؛ پس میدان جنگ اینجا است. میدان جنگ و میدان تقابل استکبار با ایران اسلامی عبارت است از هر آنچه موجب اقتدار ایران اسلامی است؛ بایستی این را یکی از مراکز درگیری با قدرت مستکبرین دانست. این یکی از مناطق درگیری است.

هجمه اصلاح طلبان و مخالفان نظام به قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی و تبلیغات شبهه افکنانه آنها در فضای مجازی علیه این دو قدرت چه موشک و قدرت فضاهوا و چه اربعین و محرم و غیره برای تضعیف این قدرت اسلامی است

3- فهم درست ازواقعیّتهای ایران و جهان

اینکه شما فهم درستی از واقعیّت های کشورتان داشته باشید، به ضرر آنها است؛ با این مخالفند، با این مبارزه میکنند؛ با چه ابزاری؟ با ابزار بسیار خطرناک رسانه، بخصوص رسانههایی که امروز نوپدید است. با تصویرسازی غلط سعی میکنند افکار ملّت ایران را منحرف کنند؛ هم تصویر غلط دربارهی ایران، هم تصویر غلط دربارهی خودشان، هم تصویر غلط دربارهی اوضاع منطقه. یکی از تصویرهای غلط آنها این است که وانمود می کنند در موضع قدرتند، درحالیکه در موضع قدرت نیستند. بله، قدرت سختافزاری آنها یک قدرت قابل نشان دادن است؛ یعنی پول دارند، ابزار نظامی دارند، امکانات رسانهای دارند؛ اینها ابزارهای قدرت است، منتها در مقابلهی جهانی، حرف اوّل را قدرت نرمافزاری میزند؛ قدرت نرمافزاری یعنی منطق، یعنی استدلال، یعنی حرف نو؛ حرف نویی که تعیینکنندهی زندگی باشد؛ سخن نو به میان آوردن. اینها حرف نو ندارند، منطق ندارند. در قدرت نرمافزاری، آمریکا بشدّت ضعیف است؛ حرفش زورگویی است، منطقش ضعیف است، لیبرال‌‌‌دموکراسیاش امروز در دنیا مفتضح است -رفتار و شیوههای اِعمال لیبرالدموکراسی که به آن افتخار میکردند، امروز در دنیا بهصورت مفتضح مورد انتقاد صاحبنظران دنیا است- برای همین هم هست، بهخاطر همین هم هست که شما ملاحظه میکنید آمریکای دارای قدرت اتمی، دارای تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان، در بسیاری از مناطق عالم شکستخورده است؛ در عراق شکست خورد، در سوریه شکست خورد، در لبنان شکست خورد، در پاکستان شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، در مواجهه با قدرت های دنیا شکست خورده است و می خورد و امروز شکستهای دیگری هم آنطوری که انسان مشاهده میکند در انتظار آمریکا است. این تصویرسازی آنها از خودشان است که یک تصویرسازی غلط و دروغین است.

یک تصویرسازی دیگری دارند که آن هم به شدّت غلط و خدعهآمیز است و آن تصویرشان از ایران اسلامی است؛ تصویری که سعی میکنند در افکار عمومی دنیا آن را ترویج کنند و حتّی سعی میکنند به خود ما هم، به خودِ ملّت ایران هم، این تصویر را ارائه بدهند، تزریق کنند و ما را قانع کنند به نظرات باطل خودشان در مورد کشورِ ما. با تکیه بر مشکلات اقتصادیای که امروز ما در کشور داریم و واقعیّاتی است، اینها خیالاتی را در سرِ کممغزشان و بیتدبیرشان میپرورانند. اخیراً شنیدم که رئیسجمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته که شما دو سه ماه صبر کنید، بعد از دو سه ماه کلکِ جمهوری اسلامی کنده خواهد شد. به اینها اینجور گفته! به یاد حرف هایی افتادیم که چهل سال قبل، چهار دههی قبل، همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور و خود آنها به همدیگر مژده میدادند، دل‌‌خوشی میدادند که آقا شش ماه صبر کنید، کلکش کنده میشود؛ شش ماه میشد و کلک کنده نشده بود، میگفتند یک سال دیگر صبر کنید، قضیّه تمام می شود؛ چهل سال از آن زمان گذشته است و آن نهال باریک تبدیل شده به این درختِ تناور؛ حالا این بیچاره دلخوشی می دهد به خودش و به همکارانِ اروپاییاش که دو سه ماه صبر کنید؛ بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که:

شتر در خواب بیند پنبهدانه

گهی لفلف خورد گَه دانهدانه 12/7/97

تصویر درست از ایران :

1-یکی از واقعیّتهای کشور، حضور شگفتآور جمهوری اسلامی در این منطقه است؛ نه حضور مادّی و جسمانی و حضور فیزیکی، بلکه حضور معنوی. نفوذ گستردهی جمهوری اسلامی،نفوذ، نفوذ خدادادی است. مگر می شود [این را کاری کرد]؟ فرض کنید امام بزرگوار ما اینجا مینشست حرف میزد، حرفش را همینطور دهنبهدهن می بردند مثلاً در اقصی آفریقا یا در اقصی آسیا؛ آنچنان نفوذ می کرد که آدمِ ساکنِ فلان کشور دوردست آفریقایی یا آسیایی، اسم بچّهاش را می گذاشت روحالله. نفوذ یعنی این۱۳۹۴/۰۴/۲۰

«مایک پمپئو» رئیس سازمان سیا در گفتوگو با شبکه «MSNBC» اعترافات جالب توجهی را به زبان آورد. او گفت: «نفوذ ایران در منطقه در مقایسه با ۷ سال گذشته (2010 میلادی/ 1389 شمسی) بسیار بیشتر شده است. امروز، این کشور نفوذ بسیار زیادی دارد، نفوذی که فراتر از نفوذ آنها در ۶ یا 7 سال گذشته است. ایران در همهجای خاورمیانه حضور دارد.»

2-عظمت ایران

عظمت ایران یک امر تاریخی است. کشورمان در طول زمان توانسته است در عرصه علم، فلسفه، سیاست، هنر و پرچمداری علوم اسلامی توانسته است در میان ملتهای جهان و در برههای از زمان در میان همه ملتهای جهان بایستد و خود را نشان دهد. عظمت ایران امر واضحی است که هر منصفی ناچار به تصدیق آن است.

رهبر انقلاب بیان کردند: جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال عمر خود در برابر دشمنان سینه سپر کرده است. جمهوری اسلامی برای اولین بار در طول سالهای آخر توانسته است مانع از تجزیه کشور بشود. قبل از جمهوری اسلامی هر جنگی اتفاق افتاد یا کشور ما تجزیه شد و یا خودشان در کشور ما حضور نظامی داشتند.

3-اایران کشوری مقتدر است

معنای اقتدار این است که جمهوری اسلامی اعتبار و احترام این کشور را در کل دنیا حفظ کرد و مردم را به ایستادگی در برابر مستکبران تشویق میکند.

4-شکست نا پذیری ملت ایران

حضرت آیت اله خامنهای گفتند: شکستناپذیری ملت ایران به برکت اسلام است، علت اصلی این موضوع را میتوان پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده کرد. ملت ما در این ۴۰ سال عقبنشینی نکرد و در برابر دشمنان ضعیف ظاهر نشد.12/7/97

5-سرمایه انسانی وطبیعی فراوان

یک واقعیت عبارت است از ظرفیتهای فراوان و سرمایههای فراوانی که در کشور ما وجود دارد؛ هم سرمایههای طبیعی داریم، هم سرمایههای انسانی داریم، هم فرصتهای بینالمللی داریم. امروز کشور ما بهخاطر این سرمایهها ظرفیت پیشرفت فوقالعادهای را در درون خود دارد. ۱۳۹۵/۰۱/۰۱

6-تصویر واقعی ایران

امّا تصویر واقعی چیست؟ تصویر واقعی این است که. اوّلاً امروز سیاستمداران بزرگ دنیا و مغزهای سیاسی پخته و سنجیدهی دنیا ملّت ایران را بهخاطر مقاومت چهلساله تکریم میکنند؛ که این ملّت در مقابل فشارهای دشمنان عقبنشینی نکرده است، [بلکه] پیشرویهای بزرگی هم انجام داده است و خودش را به یک قدرت تبدیل کرده؛ این تحسینآور است. من چند سال قبل، این را گفتم که یک افسرِ برجستهی صهیونیست گفته بود که من با ایران بَدم امّا در مقابلِ کسی که این موشک را به وجود آورده است -یکی از دهها نوع موشکی را که به وجود آمده است گفته بود- به احترام بلند میشوم و کلاهم را برمیدارم. اینجوری در مقابل این کشور، در مقابل این ملّت، در مقابل مقاومت او، در مقابل پیشرفت او، مغزهای سیاسی دنیا احساس تکریم میکنند.

تصویر درست از آمریکا و غرب :

1-آمریکا بدهکارترین کشور دنیا ست

2-لیبرال دموکراسی غرب دیگر هیچ نوآوری وگفتمان سازی ندارد

3-غرب از نظر اجتماعی درحال فروپاشی است

4-آمریکا حامی مستقیم و غیر مستقیم تروریسم است

5-غرب در بن بست معنویت است

6-آمریکا درقدرت سخت قوی ولی در قدرت نرم ناتوان است

7-آمریکا عامل بی ثباتی و ناامنی وغرب حامی نقض حقوق بشر درفلسطین

8-وبسایت «بورگن مگزین» در 4 فوریه 2018 در گزارشی با استناد به آمار سازمان ملل متحد به وجود «نابرابری و فقر» در کشورهای آمریکای شمالی چون مکزیک، آمریکا و کانادا اشاره کرده و نوشته است که ۹۸ میلیون نفر در آمریکای شمالی در فقر زندگی میکنند و علل احتمالی این مسئله دستمزدهای پایین، نابرابری کارگری و شکاف در حال گسترش بین فقرا و ثروتمندان است.

آخرین حربه دشمن

دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی، بعد از کنکاش فراوان رسیده به تحریم؛ یعنی راههای دیگر در مقابل او بسته است. جز راه تحریم اقتصادی، راههای دیگری ندارد و بقیّهی راهها در مقابل او مسدود است. ولی من به شما عرض بکنم که تحریم اقتصادی شکنندهتر از اقتصاد ملّی ما است. اقتصاد ملّی ما می تواند تحریم را شکست بدهد و به لطف الهی، به حول و قوّهی الهی تحریم را شکست میدهیم و شکست تحریم، شکست آمریکا است و آمریکا از ملّت ایران با شکست تحریم، یک سیلی دیگر باید بخورد. 12/7/97

راهکارهای رهبری به شورای عالی هماهنگی اقتصادی درجلسه 19/7/97

1-حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوقالعاده است

2- اتخاذ تصمیمهای قاطع و راهگشا درخصوص مسائل اصلی و چالشهای مهم اقتصاد کشور توسط اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی

3-برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجهریزی باید تصمیمهای جدی و عملیاتی توسط شورای فوق اتخاذ شود.

4-قوای سهگانه بهویژه دولت از نظرات و راهحلهای اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی استفاده کنند.

5-شورای عالی با تقسیم مشکلات اقتصادی به «چالشهای درونی و ساختاری اقتصاد کشور» و «مسائل ناشی از تحریمهای ظالمانهی آمریکا» در مواجهه با هر یک از این دو بخش، راهحلهای خردمندانهای را به کار ببندید که نتیجهی آن، گرهگشایی پایدار از زندگی مردم و ناامید شدن دشمن از اثرگذاریِ حربهی تحریم باشد.

6- لزوم همافزایی هر سه قوه و دستگاههای مختلف کشور،

ما به فضل الهی و با عزم و ارادهی مردم و مسئولان، و با استفاده از ظرفیت بیبدیل جوانان و نخبگان توانمند ایرانِ عزیز و با فعال کردن ظرفیتها و منابع ممتاز کشور، یقیناً بر مشکلات درونی و تحمیلی فائق خواهیم آمد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: