به‌روز شده در: ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۷۴۵۹
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳
حقوق شهروندی، از قانونشکنی و جرم آشکاری که بر اساس شواهد مبین طراحی فتنه سازی است، حمایت میکنند. این مسئولین حقوقدان فراموش کردهاند اهانت به نیروی انتظامی و مقاومت در برابر اجرای قانون و طراحی برای هتک ارزشهای اسلامی و قانونی جرم بهحساب میآید و این طیف همه حقایق را یکباره فراموش کردهاند و به برخورد نیروی انتظامی با غوغا سالاری رسانهای پرداختهاند.
حجتالاسلام سید محمدمحسن دعائی- نص صریح قرآن میفرماید هرکس به شما تعدی و تجاوز کرد، شما هم به او تعدی کنید چنانی که او به شما تعدی کرده، از این آیه مبارکه اینطور مستفاد میشود که جامعه اسلامی مجاز به پذیرش تعدی و تجاوز نیست، البته پیادهسازی این اصل در مسائل شخصی، اخلاقی و بینالملل و... بحثهای مبسوطی دارد که باید در نظام تدافعی- تهاجمی اسلامی به بررسی آن پرداخت.

در مورد مسئلهای که فروردینماه امسال در پایتخت جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و 9 روز از آن شاهد تحرکات سازماندهی شده خبرنگار فراری و وابسته که بهواسطه فروش اطلاعات و اسناد نظام مجرم شناخته و سپس به خارج از کشور گریخت و مرتد شد و مطابق اسناد موجود مبالغ هنگفتی از سرویسهای جاسوسی ضد امنیتی برای حیا زدایی و ایجاد اخلال در نظام اسلامی دریافت کرده است، بودیم که وی فیلم تدوینشده این موضوع را رسانهای کرد. بعد از این مسئله ما با بلوای رسانهای و صف کشی احساسی و نابخردانهای مواجه شدیم؛ در این موضوع ما با طراحی چندضلعی برای براندازی و عبور از خاکریزهای اسلام و انقلاب مواجه داریم و این سؤال مطرح میشود که چرا برخی از مسئولین و نخبگان سیاسی به این طراحی چندضلعی برای عبور از خاکریزهای انقلاب و نظام توجه نکرده و دام گذاریهای موجود را نمیبینند. در طی عملیات ضد فرهنگی دشمن در جریانات اخیر تعدادی از جوانان فریبخورده گروهبندیشده و مطابق سناریوی از پیش تعریفشده بین آنها تقسیمکار شده و فضاسازی ممکن باکار گذاشتن دوربین مخفی ایجاد میشود و عملیات طبق یک سناریوی کامل و از پیش تعیینشده اجرا میشود و نوبت به بهرهبرداریهایی که در پازل این طرح براندازانه تعریفشده به دست خودیها یکی پس از دیگری در داخل به اجرا درمیآید. قسمت ماجرا که دیگر با پیش کشیدن بحث تقسیم پول و اقدامات براندازانه موضوع را تحلیل کرد؛ ولکن با مقوله «اعمی» مواجه هستیم. فرد اعمی کسی است که هرکس دست او را بگیرد او به دنبالش میرود. مشتی شیاد مزدبگیر در این ماجراها طرحی را ریلگذاری کرده و عدهای اعمی در همان ریل راه میافتند تا قطار دشمن به مقصد برسد. کافی است کمی دقت صورت بگیرد تا مشاهده شود سناریوی دقیق موجآفرینی علیه امنیت اخلاقی چگونه طراحی و مسیر خود را طی میکند.ما در این جریان تشکر، نقد و مطالبه توأمان داریم، تشکر از چند نماینده غیور در مجلس شورای اسلامی مانند جناب آقای ذوالنور که در طی مصاحبه خود تمام سناریوی دشمن را تبیین کرده و ناگفتهها را بیان کردند؛ همچنین از ریاست قوه قضائیه کمال سپاس راداریم که به نیروی غیور و وظیفهشناس انتظامی توصیه کردند که از هجمههای دشمن یک گام عقب ننشینند و از امامجمعه محترم مشهد متشکریم که متعهدانه وارد میدان شدند و به حمایت از کسانی که مقابل جو سنگین و مغالطه آمیز دشمن، ایستادگی کردند، پرداختند.

نقد ما به طیفی در قوه مجریه و مقننه وارد است؛ زیرا بهجای پاسخگوی به مطالبات اصلی نظام و مردم مانند اشتغال و ارتقاء کرامت فارغالتحصیلان زن و مرد و اموری از این دست و برای رفع و رجوع هزاران وعده بر زمین مانده به یکباره با اظهارات افرادی مواجه میشویم که با عناوینی مثل تضییع حقوق شهروندی غوغا سالاری میکنند و بهجای ادای مسئولیت در محلهای قانونی و دولتی که بهواسطه رأی و هزینه مردم در آنجا قرارگرفته و میبایست به پاسداری از نظام و قانون و کرامت را با سوگند الهی بپردازند به ایجاد جو علیه
خدمت گذران امنیت مردم اقدام می
کنند. متأسفانه شاهد هستیم نمایندگانی که باید وفادارترین مسئولین نسبت به حراست از حقوق مردم باشند با عنوان حقوق شهروندی، از قانونشکنی و جرم آشکاری که بر اساس شواهد مبین طراحی فتنه سازی است، حمایت میکنند. این مسئولین حقوقدان فراموش کردهاند اهانت به نیروی انتظامی و مقاومت در برابر اجرای قانون و طراحی برای هتک ارزشهای اسلامی و قانونی جرم بهحساب میآید و این طیف همه حقایق را یکباره فراموش کردهاند و به برخورد نیروی انتظامی با غوغا سالاری رسانهای پرداختهاند. ما نمیتوانیم برخورد این نیروی رشید را از حیث عمل دقیق به وظایف سازمانی درست ارزیابی کنیم قصور و تقصیری رخ داده است و اما بر اساس شواهد موجود و اعمال خشونت و بیاحترامی از سوی مجرم به این مأمور اعمال قانون حین انجاموظیفه و تأمین امنیت اخلاقی باید پرسید آیا او یک شهروند در نظام اسلامی نیست؟ و تنها مجرمانی که مطابق شواهد و قرائن در پازل براندازی دشمن با دریافت پول، حیا زدایی میکنند شهروند بهحساب میآیند؟ ما منتقد جدی این موضوع هستیم. اگر نمایندگان مجلس جای مجرم هتاک به قانون را با آمر به قانون عوض کنند و سینه چاکانه به دفاع از مجرم بپردازند باید نسبت به این مجلس اظهار تأسف کرد.

ما از عقلای متعهد مجلس مطالبه گرانه میخواهیم اجازه ندهند گروهی از نمایندگان مجلس بادید جناحی و احساسی از سمت خود سوءاستفاده کرده و ساحت خانه ملت را مخدوش کنند، ما همچنین از دولت
مطالبه گرانه خواستاریم اجازه ندهد تا عناصر بیتوجه در درون دولت مدافع جریان برانداز و هتاک به اسلام و قانون قلمداد شوند همچنین مقابله با تروریسم فرهنگی همچون تقابل با تروریسم سخت توسط نیروی انتظامی نباید مورد هجوم بعضی قرار بگیرد این رفتارهای فرهنگی دوگانه قابلپذیرش نیست تروریست چه از نوع سخت و چه از نوع نرم تروریست است. حجاب حکم قرآن، ضروری اسلام، سیره فاطمی و قانون جمهوری اسلامی ایران و مصوب مجلس و نهادهای رسمی و مورد تأکید قاطبه دینمداران از مراجع تقلید تا تودههای میلیونی مردم است و به این واسطه خود را مقابل انقلاب اسلام و مردم قرار ندهید.
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: