به‌روز شده در: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵
logo
کد خبر: ۲۵۱۱۰
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳
حضرت موسی نشسته بود که شیطان به طرفش آمد و گفت: می‌خواهم تو را به سه چیز سفارش کنم...یکی از آن سه توصیه این است که هرگز با زن نامحرم تنها مشو، زیرا هیچ مردی با زن نامحرم تنها نمی‌شود، مگر این‌که من به سراغ آن‌ها خواهم رفت
هر چیز آفتی دارد و عفاف و پاکدامنی نیز آفات فراوانی دارد که به برخی از آنها از دیدگاه روایات نگاهی گذرا میاندازیم.

نامهرسان گناهان منافی عفت!

نگاه آدمی از مهمترین عناصر مؤثر در تصمیمگیری او است و اغلب نفرتها، اشتیاقها و انتخابها، نگاه است. انسان نمیتواند از تأثیر شنیدهها و دیدههایش بر مغز جلوگیری کند، این تأثیرپذیری به کمک شبکه اعصاب و فعالیت مغزی صورت میگیرد و شخص نمیتواند با تلقین، چندان از تأثیر بکاهد. نگاه به نامحرم یا نگاه شهوتآمیز و از روی لذّت و ریبه (اعمّ از زن نامحرم یا دیگر مناظر حرام مثل عکسها و فیلمهای مبتذل...) باعث تحریک بیشازحد غریزه شهوانی شده و مفاسد زیادی را درپی دارد، به همین جهت قرآن کریم، از اهل ایمان میخواهد که برای حفظ عفت و پاکدامنی خود و جامعه، نگاهشان را مهار سازند.

امام صادق (ع) در کلامی موجز و تأملبرانگیز فرمود:

»النظر برید الزنا؛ نگاه حرام، نامهرسان انجام کار زشت است.» گویا نگاه متمرکز و آلوده با ارسال تلگرافی بسیار قوی، بیننده را به انجام روابط ناسالم دعوت میکند.

امام علی (ع) فرمود: «چشم، دیده بان عقل و پرچمدار و جاسوس دل است.» در حقیقت دیده بان، مشاهدات خود را به مرکز اطلاعات گزارش میکند و در آنجا است که نسبت به مشاهدات او تصمیمگیری و نیروها بسیج میشود. آنچه در مغز رخ میدهد شاید همان باشد که در این فرموده امام صادق (ع) نهفته است: «النظرة بعد النظرة تزرع فی القلب الشهوة و کفی بها لصاحبها فتنة؛ نگاه پیاپی، بذر شهوت را در دل میافشاند و همین امر برای هلاکت بینندهاش کافی است«.

موسیقی حرام، افسون و جادوی
گناه جنسی
!

موسیقی حرام و مطرب که در منابع روایی اسلام، از آن به «غنا» تعبیر شده، یکی از پرتگاهها و زمینههای بروز آلودگی و از آفات بزرگ «عفت» است. چنانکه رسول خدا (ص) آن را «افسون و جادوی زنا» خوانده است: «الغناء رقیة الزنّا» این تشبیه با رساترین تعبیر، تأثیر خطرناک موسیقی مبتذل را در آلودگیهای جنسی بیان میکند و نقش آن را در تحریک غریزه جنسی انسانها بهویژه در جوانان، همچون جادویی میداند که بیاختیار، آنان را به اعمال نامشروع و خلاف عفت میکشاند. در تفسیر نمونه از یکی از سران بنیامیه نقلشده است که گفت: «از غنا بپرهیزید، زیرا حیا را کم و شهوت را میافزاید و شخصیت را درهم میشکند و جانشین شراب میشود و همان کاری را میکند که مستی میکند

دوده گناه دیوارههای منزلت را سیاه نکند

یکی از عواملی که باعث تحریک میل جنسی در انسان میشود، فکر گناه و مشغول کردن ذهن به مسائل جنسی است که سرانجام موجب تحریک و تهییج غریزه و ارتکاب به گناه میشود، ازاینرو، در روایات اسلامی، از «فکر گناه» نهی شده است، زیرا فکر گناه، به خود گناه منجر میشود. چنانکه علی (ع) میفرماید: «من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها» کسی که در اندیشه گناه باشد و درباره آن بسیار فکر کند، سرانجام همان افکار او را به گناه میکشاند.

در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که: «حضرت عیسی (ع) به حواریون فرمود: حضرت موسی (ع) به شما دستور داد که زنا نکنید، ولی من به شما دستور میدهم که نهتنها زنا نکنید، بلکه چنین عملی (فکر گناه) را به ذهن خود نیز راه ندهید، زیراکسی که فکر این گناه را نمود، همانند کسی است که در خانه منقش و آراستهای آتش روشن کند. این خانه اگر آتش نگیرد و نسوزد، بدون شک، آتش و دوده تمامی تزئینات و نقاشیهای آن را از بین خواهد برد

جایی که نفس نامحرم هست نمان

زن و مرد نامحرم در هر مرحلهای از صفات اخلاقی و عفاف هم که باشند در خلوت، سخت در معرض وسوسههای شیطانی قرار میگیرند. شدت این وسوسهها به حدی است که میتواند محکمترین ارادهها را سست کرده و ایمانهای قوی را بهتدریج متزلزل نماید. برای پیشگیری از وساوس شیطانی، شریعت اسلام دستور میدهد که زن و مرد هیچگاه در اینچنین موقعیتی قرار نگیرند. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، نباید درجایی که نفس زن نامحرم را میشنود به سر برد

همچنین در روایتی از آن حضرت آمده است که فرمود: «حضرت موسی نشسته بود که شیطان به طرفش آمد و گفت: میخواهم تو را به سه چیز سفارش کنم...یکی از آن سه توصیه این است که هرگز با زن نامحرم تنها مشو، زیرا هیچ مردی با زن نامحرم تنها نمیشود، مگر اینکه من به سراغ آنها خواهم رفت

شوخی ناروا!

اگرچه سخن گفتن مرد نامحرم با زن نامحرم (بدون نازک کردن صدا و عشوهگری در سخن گفتن) و برعکس حرام نیست، ولی سخن گفتن غیرضروری و شوخی کردن با نامحرم ازنظر روایات اسلامی کار پسندیدهای نیست. ابو بصیر از اصحاب امام باقر (ع) میگوید: زمانی که در کوفه بودم، به یکی از بانوان درس قرآن میدادم. روزی به مناسبتی با وی شوخی نمودم. مدتی گذشت تا در مدینه به حضور امام باقر (ع) رسیدم. حضرت مرا مورد سرزنش قرارداد و فرمود: کسی که در جای خلوت گناه کند، خدا نظر لطف خود را از او برمیدارد. این چه سخنی بود که به آن زن گفتی؟! از شدت شرم، صورتم را پوشاندم. حضرت فرمود: مراقب باش که تکرار نکنی و با زن نامحرم شوخی ننمایی.

در روایات آمده است: کسی که با نامحرمی شوخی کند، به خاطر هر کلمهای که در دنیا به او گفته، هزار سال در آتش دوزخ حبس خواهد شد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: