به‌روز شده در: ۰۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۰
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۱۰۹
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱
جمع بين كمال ، حجاب ، انديشه و عفاف توسط قرآن
باوجودی که یکی از آثار مفید حجاب اسلامی افزایش نیروی کار جامعه است؛ ولی عدهای مدعیاند که پوشش بانوان یکی از عوامل اصلی عقبماندگی و انحطاط کشورهای اسلامی میباشد و باعث فلج شدن نیمی از نیروی کار جامعه است؛ چنانکه وزیر معارف رضاشاه به وی میگوید: امر مبارک را اطاعت میکنم. این رسم (پوشش و حجاب)، نهتنها برخلاف تمدن است، بلکه برخلاف قانون طبیعت است؛ زیرا که در دنیا هیچ دو جنس ذکور و اناث در نباتات و حیوانات خلق نشده که جنس ماده از جنس نر روی خود پنهان کند! بهعلاوه یکی از علل بزرگ عقب افتادن مملکت ما از قافله تمدن دنیا، همین است که نیمی از بدن ملت ما بهکلی فلج مانده است.

مریم سلطانی- حجاب، نه یک فرع دینی کمارزش که یکی از ضروریات دین است. حجاب نه یک دستور فردی برای زنان که یک واجب پراهمیت و اثرگذار بر جوامع انساني است كه باوجودآن منافع و تأثیرات شگرفی در جامعه پديدار شده و عدم رعايت آن، زیانها و آثار مخربی در فرهنگ عمومی اجتماع و حتي اقتصاد و سياست خواهد گذاشت. حجاب یک نشانه و علامت است، نشانه هویت زن مسلمان. در این مجال به برخی آثار این واجب اثرگذار اشاره مینماییم.

منفعت حجاب و مضرات بیحجابی به خود ما بازمیگردد

مهمترین نهاد هر اجتماع خانواده است لذا استحکامات نهاد مساوی است با تحکیم بنیان و ریشه اجتماع. حجاب موجب ایجاد ثبات در زندگی خانوادگی شده و در اجتماع نیز اثر ثبوتی دارد.

قرآن كريم به مردان وزنان امر میکند تا با رعایت پوشش مناسب لذات جنسی را منحصر به درون خانواده نمایند. این در حالی است که نقطه مقابل این رفتار یعنی خودآرایی در محیط اجتماع همخانوادهها را در معرض آسیب جدی قرار میدهد و هم با كشاندن جاذبههای جنسي به كوچه و بازار، افراد جامعه را هميشه در حالت نوعي مقايسه قرار میدهند كه اين امر اختلافات زيادي را درون خانوادهها باعث میشود. پس اولين منافع و مضرات در رعايت و عدم رعايت حجاب به خود افراد برمیگردد: «من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها؛ كسی كه عمل نيكی انجام دهد، نفع آن برای خود اوست و اگر بد كند، ضررش نيز علیه خود اوست.» (مدثر 74 )

اثبات بیان زیبای امام صادق (ع) توسط روانشناسان

یکی از آثار بسیار مهم حجاب ايجاد آرامش رواني و دوري از التهابات درونی است. بشر امروز دچار ناآرامیهای فراوانی است که بسیاری از آنها مستقیم یا غیرمستقیم به همین مسئله حجاب مرتبط است. نفس انسان از یک نوع خوی سرکش برخوردار است که اگر آن را در معرض التهابات جنسی قرار دهیم هرروز سرکشتر و بیمارتر و ناآرامتر خواهد شد. چراکه اين ميل تنها در جنبههای جسماني آن مطرح نيست، بلكه داراي ظرفيت روحي وسيع و نامحدودي است كه حتي جسم نمیتواند پابهپای آن بهپیش رود. از سوي ديگر پاسخگويي به اين نياز هم هميشه بهصورت دلخواه ميسر نيست، درنتیجه احساس محروميت و عقدههای رواني، تعادل روحي فرد را بر هم میزند.

در تحقيقات جديد ثابتشده زماني كه زمينه كاميابي و ارضاي غرايز بعد از تحريك آن فراهم نباشد، اشخاص ازنظر رواني، در فشار قرار میگیرند و رفتهرفته ظرفيت عصبي آنان به انتها میرسد. در اين هنگام بهسرعت هورمونهای آزاردهنده سمي در خون ترشح میشود و در اندک زمانی مغز كه با شبکههای ارتباطی به سراسر بدن وصل است، به كمك غده هيپوفيز و فرمانهای مركز هيپوتالاموس اين سم را به همه اعضاء روانه میکند. اين معنا دقیقاً در بیان زیبای امام صادق (ع) آمده است: «نگاه به نامحرمان تيری از تيرهای زهرآگين ابليس است.» (المستدرك الوسائل، ج 14، ص. 269 (

عظمت زن در چیست؟

اگر نگوييم همه زنان، بيشتر زنان علاقهمندند جدای از زیباییهای جسمانی و خصوصيات ظاهری، موردتوجه قرار گيرند و قبل از اينكه نگاه جنسی به آنها شود، بهعنوان يك انسان دارای فضيلت و داراي استعداد شناخته شوند و به اعتبار شخصيت انسانیشان در جامعه ارزشمند باشند، نه اينكه به خاطر زیباییهای جسماني مورد ارزيابي قرار گيرند و بسياري از كمالاتشان تحتالشعاع ظواهرشان ناشناخته و پنهان باقي بماند.

دنیای امروز علیرغم ادعاهای زیبایش کماکان به زن بهعنوان یک کالای مصرفی یا کالایی برای تبلیغ متاعش نگاه میکند؛ اما اسلام قاطعانه بر حفظ ارزش و هویت زن پافشاری میکند و این حفظ هويت واقعی زن را ابتدائا درگرو پوشش و حجاب اسلامی میداند.

اميرالمؤمنين علی (ع) میفرماید: «كسی كه كرامت و شخصيت انسانی، او را استوار نساخت، اهانت و پوچی زندگي او را ادب خواهد كرد.» (غررالحكم، ص 486 (

آیتالله جوادی آملی در اين زمينه مینویسد: «در هر بخشي و هر بعدي از ابعاد، براي سير به مدارج كمال بين زن و مرد تفاوتي نيست، منتها بايد اندیشهها قرآن گونه باشد؛ يعني همانگونه كه قرآن بين كمال و حجاب و انديشه و عفاف جمع نمود، ما نيز در نظام اسلامي بين كتاب و حجاب جمع میکنیم؛ يعني عظمت زن در اين است كه مردان بيگانه را نبيند و مردان بيگانه هم او را نبينند قرآن كريم وقتي از حجاب سخن میگوید، میفرماید: حجاب عبارت است از يك نحوه احترام گذاردن و حرمت قائل شدن براي زني كه نامحرمان او را از ديد حيواني ننگرند؛ لذا نظر كردن به زنان غیرمسلمان را بدون قصد تباهي جايز میدانند و علت آن اين است كه زنان غیرمسلمان از اين حرمت بیبهرهاند.» (زن در آينه جمال و جلال، ص 426

حجاب مانع تفکرات سیاسی و اقتصادی استعمارگران

بیبندوباری یکی از آثارش سست شدن بنیانهای فرهنگی است. این مسئله که خود بهنوعی بیماری خطرناکی به شمار میرود یکی از مهمترین عوامل و ابزارهای استعمارگران برای سلطه بر کشورهاست. استعمارگران براي استثمار ذخاير عظيم انساني و اقتصادي كشورهاي اسلامي، نخست بايد آنها را از درون تهي میکردند، براي همين بايد هويت ديني از آنها گرفته میشد و حجاب از نشانههای ارزشمند و قدرتمند آن به شمار میرفت. براي اين تسلط، زنان بهترين انتخاب بودند زيرا زنان بيشتر از مردان درگير جنبههای ظاهري دنيا هستند و احساس و عاطفه نيز در آنها قویتر است. در همين راستا مستر همفر جاسوس کهنهکار انگليسی میگوید: «در مسئله بیحجابی زنان بايد كوشش فوقالعادهای به عملآوریم تا زنان مسلمان به بیحجابی و رها كردن چادر مشتاق شوند. بايد با استناد به شواهد تاريخي ثابت كنيم كه پوشيدگي زن از دوران بني عباس متداول شده است و مطلقاً سنت اسلام نيست و چادر لباس قديمي ايرانيان قبل از اسلام بوده و عبا لباسي است كه خلفاي عباسي براي زنان مسلمان رسم كردند. پسازآنکه زنان را از چادر و عبا بيرون آورديم، بايد جوانان را تحريك كنيم كه دنبال آنها راه بيفتند تا در ميان مسلمانان فساد رواج يابد و براي پيشبرد اين نقشه لازم است اول زنان غيرمسلمان را از حجاب بيرون آوريم تا زنان مسلمان از آنان ياد بگيرند.» (خاطرات مستر همفر، ص 108 (

البته اقدامات استعمارگران تنها جنبه سیاسی نداشته و نظام سرمایهداری غرب براي بازاريابي كالاهاي تولیدشده و داشتن مصرفکننده بيشتر همواره سعي در بهرهکشی از زنان داشته است با از ميان برداشتن حجاب و عفاف زنان و مسخ فرهنگي آنان، بازار مصرف آنها گرم و سود بيشتري به جيب کمپانیهای بزرگ سرازير میشود. پس مهمترین مخاطب آنها جامعه زنان هستند؛ چون روح تجملگرایی و زيبايي پرستي در آنان بيشتر از مردان است و بسياري از آنها بهراحتی تحت تأثير تشعشعات خیرهکننده زیباییهای ظاهري قرار میگیرند. بااینحال بازهم حجاب سد راه آنهاست.

حجاب چگونه موجب افزایش نیروی کار و فعالیت میشود؟

باوجودی که یکی از آثار مفید حجاب اسلامی افزایش نیروی کار جامعه است؛ ولی عدهای مدعیاند که پوشش بانوان یکی از عوامل اصلی عقبماندگی و انحطاط کشورهای اسلامی میباشد و باعث فلج شدن نیمی از نیروی کار جامعه است؛ چنانکه وزیر معارف رضاشاه به وی میگوید: امر مبارک را اطاعت میکنم. این رسم (پوشش و حجاب)، نهتنها برخلاف تمدن است، بلکه برخلاف قانون طبیعت است؛ زیرا که در دنیا هیچ دو جنس ذکور و اناث در نباتات و حیوانات خلق نشده که جنس ماده از جنس نر روی خود پنهان کند! بهعلاوه یکی از علل بزرگ عقب افتادن مملکت ما از قافله تمدن دنیا، همین است که نیمی از بدن ملت ما بهکلی فلج مانده است.

این در حالی است که زنان در پرتو پوشش و حجاب اسلامی، نقش سازنده خود را ایفا کرده و ثابت کردهاند که زنان مسلمان ایرانی، زنان تبلیغات سینمایی و زن غربزده نیستند و نهتنها حجاب باعث فلج شدن نیمی از نیروی کار نمیشود، بلکه باعث افزایش نیروی کار و تولید است و بدون شک کشانیدن امور جنسی از محیط خانه به اجتماع، نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف، بلکه فلج میسازد و در آن صورت آموزش، پژوهش و کار و تلاش جای خود را به آرایش و خودنمایی و چشمچرانی و لذتجویی خواهد داد که سقوط جامعه را به دنبال خواهد داشت.

برچسب ها: حجاب
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: