به‌روز شده در: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۳۶۳۸
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰
اگرچه علیرغم مشکلات و کارشکنی‌ها و توطئه‌ها و نفوذی‌ها و تهاجم‌های نرم و سخت، هزاران دستاورد بی‌بدیل و بی‌نظیر در حوزه‌های پیشرفت از دستاوردهای این انقلاب است، ولی دستاورد مهم‌تر و پایدارتر و سرنوشت‌سازتر و جهان‌شمول‌تر همان الگوی دینی و معنوی و حکومت الهی است که بشریت در خلأ فقدان آن در انتظار گم‌شده موعود خود هستند که مقدمات آن از آرمان و چشم‌انداز انقلاب اسلامی و مکان جمهوری اسلامی عبور کرده و در حال پیشرفت و جایگذاری هست.
نصر عزیزی- در سال 42 در ملاقاتی که مرحوم استاد عسکر اولادی با امام راحل داشتند، نقشه راهی را برای مبارزان جهاد و شهادت به ایشان یادآوری نمودند و آن حکایت از سه مرحله مبارزه، بیرون نمودن شاه و عوامل طاغوت و تشکیل حکومت اسلامی، صدور انقلاب به جهان اسلام و در مرحله سوم، صدور انقلاب به سایر نقاط جهان و زمینهسازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) داشت. (با قید بشرطها و شروطها)

ازآنجاییکه طلوع فجر پیروزی انقلاب اسلامی طلیعهای برای آغاز جدیدی در سرنوشت بشریت قرن حاضر و تغییر و تحول در آرایشهای سیاسی منطقه بوده، این فرایند با عنایت خداوند و استقامت مجاهدانه و مؤمنانه و صبورانه ملت ایران و نصرت امدادهای الهی همچنان روبهجلو است.

اگر از نظر جامعهشناسی سیاسی به اوضاع نگاه شود، تغییرات ایجادشده در غرب چهار دهه گذشته با هیچکدام از معیارهای تغییر در جهان مطابقت ندارد. اگر از نگاه روانشناسی به تحول هماهنگ و یکپارچه ملت مسلمان ایران توجه شود، چنین تحول مستمر و پایداری را در هیچ جای تاریخ تحولات و انقلابها نمیتوان مشاهده نمود.

اگر از توصیف و تبیین و تشریح رابطه مرید و مرادی و عاشق و معشوقی و حبیب و محبوبی و ناصر و منصوری بین ملت و امام راحل و مقام معظم رهبری سخنی به میان آمده و نمونه مشابهی در قرون متمادی رهبران و رهروان جستجو شود، هیچ مشابهی مگر در وجود با لذات الله اطهار (س) پیدا نمیشود.

اگر با نگاه کوتاه بین به مقایسه امکانات و توانمندیهای سختافزاری کشورمان با کشورهای پیشرفته پرداخته شود، هیچ توجیهی وجود ندارد.

دهه فجر موقعیتی بینظیر و بهیادماندنی است که نگاهی عبرتآموز به دوران پیش از پیروزی و دوران استقرار و ثبات و دورههای نقشآفرینی درصحنههای بینالمللی بیندازیم. بیان یک عبارت ساده که ایران وابسته و بیاراده و مستعمره و مورد طمع بیگانگان و با حاکمیت زبونترین و پستترین و مزدورترین و خائنترین و بیغیرتترین طبقه مدیریتی، تبدیل به قدرت هفتم دنیا گردید، نیازمند عمق فهم و درک و معرفت و تحلیل و بیداری و نعمتشناسی است که در دهه نمادین فجر امسال در کجای تاریخ سده اخیر قرارگرفتهایم.

در رسانهها از نشریه معروف و معتبر آمریکن اینترست متعلق به اندیشمندان و سیاستمداران معروف آمریکایی نقل شد که جمهوری اسلامی ایران ، هفتمین قدرت برتر جهان است. البته این خبر و صدها مشابه آن تازگی ندارد. قبل از آن بارها مؤسسات پژوهشی و مطالعاتی بزرگ به این نقش و جایگاه اعتراف نمودهاند.

از بدو پیروزی انقلاب اسلامی با راهاندازی و تخصیص اعتبارات کلان ایرانشناسی و اسلام و شیعه شناسی به این حقیقت دستیافتهاند که هیچ نیرویی یارای مقابله و مقاومت در برابر امواج جهانگیر و ظلمستیز انقلاب اسلامی را ندارد.

امروز با همه محدودیت و ممنوعیتها و تحریمها و محاصرهها نقش اول تأثیرگذاری و تعیینکنندگی در غرب آسیا و بلکه جهان اسلام از آن انقلاب اسلامی است.

شکنندگی و بنبست پذیری آمریکا و همپیمانان اروپایی و منطقهایاش در سوریه، عراق، لبنان، فلسطین اشغالی، یمن و بحرین حتماً و تحقیقاً از آثار طلوع فجر انقلاب اسلامی است که این مسیر در اول راه است.

موضوع به این سادگی نیست که هر نوع اظهارنظر داخلی و بینالمللی مقام معظم رهبری همه معادلات و تحلیلهای سیاستمداران و سران جهان را تحت تأثیر قرار داده و در نوع کنش و واکنش و تعاملات آنها اثرگذار است. دلیل اصلی اینهمه موفقیت و پیشروی و تأثیرگذاری آرمانهای انقلابی و جهاننگری دین سیاسی و سیاست دینی و ارمغان اخلاقی این ملت و الگوهای تأثیرگذار بر سبک زندگی حیاتبخش همراه با وفاداری مردم بهنظام و رهبری و صبر و استقامت ایمانی مؤمنان است.

اگرچه علیرغم مشکلات و کارشکنیها و توطئهها و نفوذیها و تهاجمهای نرم و سخت، هزاران دستاورد بیبدیل و بینظیر در حوزههای پیشرفت از دستاوردهای این انقلاب است، ولی دستاورد مهمتر و پایدارتر و سرنوشتسازتر و جهانشمولتر همان الگوی دینی و معنوی و حکومت الهی است که بشریت در خلأ فقدان آن در انتظار گمشده موعود خود هستند که مقدمات آن از آرمان و چشمانداز انقلاب اسلامی و مکان جمهوری اسلامی عبور کرده و در حال پیشرفت و جایگذاری هست.

یک مهم از الزامات قطعی این هدیه الهی و تحفه گرانبهای نظام وزندگی اجتماعی این است که دهه فجر بهانهای برای ارزیابی گذشته و بررسی نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی کشورمان هست که از قصورها، تقصیرها، عدولها، کمکاریها، سستیها، غفلتها، سادهنگریها، دلبستگیها، انحرافها، خودخواهیها و خودباختگیها درس بگیریم و ارمغان چند صد برابری قوت و فرصتها را بیشازپیش تقویت نماییم تا این مسیر الهی با شایستگی ملت ایران و رهبری آن بسترها و هدفهای خود را در کشورهای دیگر بازیابد.

انشاءالله

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: