به‌روز شده در: ۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۳۳۴۳
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۷
مواجهه مناطق مختلف انگلستان با پدیده خروج نیز در کانون توجه قرار دارد. می‌دانیم که گروهی از شهروندان انگلیسی و وکلای ایرلندی با طرح شکایتی در دادگاه دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، تصمیم دولت محافظه‌کار انگلیس را برای ترک اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت به چالش کشیده‌اند.

دکتر حسین مفیدی احمدی- بهنظر میرسد فرایند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بر چشمانداز سیاسی و اقتصادی انگلستان در سال 2017 و همچنین در سالهای پیشِ رو سایه خواهد افکند. در چارچوب این نگاه، انگلستان در سال 2017 با چالشهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی متعدد و همچنین انتخابهای دشواری مواجه خواهد بود.

یکی از مسائل مهم مرتبط با برگزیت که بر روندهای دموکراتیک انگلستان در سال پیشِ رو نیز اثر خواهد گذارد، مناقشه حقوقی و سیاسی دامنهدار درخصوص نحوه فعال کرده ماده 50 پیمان لیسبون ناظر بر شروع فرایند خروج این کشور از اتحادیه اروپا خواهد بود. بهعنوان مثال مخالفان خروج بهدنبال اقدام قضائی جدیدی هستند که خروج انگلیس از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) را مشروط به موافقت نمایندگان پارلمان انگلستان کند.

انتخاب دشوار بین دو گزینه «خروج سخت» بهمعنای کنار گذاردن دسترسی به بازار واحد اروپا و اتحادیه گمرکی و «خروج نرم» بهمعنای حفظ سطحی از مشارکت در نهادهای اتحادیه اروپا نیز ازجمله چالشهای پیشِ روی دولت انگلستان خواهد بود. البته بهنظر میرسد که دولت انگلستان گزینه دیگری را نیز بر روی میز گذاشته و آن نگاه بخش به بخش به مسئله مدیریت شرایط پسابرگزیت است. بهعنوان مثال شاهد آن بودیم که دولت انگلستان بهمنظور عدم بروز اختلال در فرایند سرمایهگذاری نیسان، تضمینهایی را به مدیران این خودروساز ژاپنی داده است.

مواجهه مناطق مختلف انگلستان با پدیده خروج نیز در کانون توجه قرار دارد. میدانیم که گروهی از شهروندان انگلیسی و وکلای ایرلندی با طرح شکایتی در دادگاه دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، تصمیم دولت محافظهکار انگلیس را برای ترک اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت به چالش کشیدهاند.

در اسکاتلند نیز که اکثریت قابل توجه مردم در همهپرسی خروج رأی به باقی ماندن در اتحادیه اروپا دادند، انتخاب خروج سخت انگلستان از اتحادیه اروپا که موجب خارج شدن دسترسی این منطقه از بازار واحد اروپایی میشود، با مخالفتهای پردامنهای مواجه شده است. درواقع، به نسبت افزایش احتمال خروج سخت انگلستان از اتحادیه، احتمالاً شاهد فزونی گرفتن تمایلات گریز از مرکز بخشهایی چون ولز و اسکاتلند خواهیم بود.

*پژوهشگر مسائل اروپا

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: