به‌روز شده در: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۲۷۵۵
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۰
مجلس انقلابی پاکدست است و وصیت‌نامه امام راحل آویزه گوش نمایندگان‌اش است. مجلس انقلاب اسلامی در حد انقلاب جهانی عالم‌گیر می‌درخشد. اگر چه مجالس ما به بسیاری از این اوصاف، متصف هستند.
نصر عزیزی- در نظام جمهوری اسلامی مشروعیت و مقبولیت نهادهای شکل گرفته و یا در حال شکلگیری الزاماً باید جلوهای از آرمانهای انقلاب اسلامی باشد استقرار نظام یکی از اهداف انقلاب بود که مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان مهم و خرده نظام جمهوری اسلامی میباشد.

از نگاه نظری نه تنها مجلس بلکه نهاد دولت و ساختارهای وابسته به آن، نهاد قوه قضائیه، نهاد شورای نگهبان، نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد نیروهای مسلح و دهها و صدها نهادهای کلان دیگر زمانی هویت و ارزش دارند که در مصاف با دنیای استکباری صبغه اسلامی بودن و انقلابی بودن خود را حفظ کنند در غیر اینصورت در نظام جهانی غرب ساخته حل خواهند شد و تفاوت ویژهای با سایر نهادهای مستقر در جهان نخواهند داشت.

آفتهایی که موجب عدول یا انحراف یا فاصله گرفتن نهادهای انقلابی از مبانی دینی و روح اسلامی انقلاب میشوند، آفت دنیازدگی و رفاهطلبی کارگزاران نظام و نمایندگان مجلس، اشرافیگری، فاصله گرفتن از طبقات محروم و متوسط جامعه، ریاستطلبی، تکاثر مال و ثروت، فاصلهگیری از روحیه جهاد و ثروت، بی توجهی و یا کم توجهی به نوع خدمتگزاری و ولینعمتان جامعه، تأثیرپذیری از وسوسهها و تبلیغات دشمنان و.... میباشد که اگر خدای ناخواسته به هر میزانی رخنه نموده و یا مسئولان و کارگزاران را آلوده سازد، به همان نسبت از اهداف و آرمانهای امام راحل و توصیه و رهنمودهای صریح مقام معظم رهبری دور ساخته و موجب هدر رفتن فرصتها و توقف حرکت شتابان انقلاب اسلامی در عرصه جهانی خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی که در این روزها با نام و یاد بزرگ مجاهد عرصه تاریخ ایران یعنی شهید مدرس به آوازه این نام افتخار دارد، دو کار و وظیفه اساسی یعنی قانونگذاری و نظارت بر امور جاری کشور را در همه زمینهها دارد. در وظیفه قانونگذاری تجربه گذشته نشان میدهد گاهی اوقات عدم تشخیص صحیح و همه جانبه از اوضاع کشور و ومسائل آن و شکلگیری ارتباطات ناسالم با سایر کانونهای قدرت و ثروت و یا انواع رانتها در مجموعه دولت و سایر نهادها بر نوع و کیفیت قانونگذاری تأثیر منفی گذاشته و از این رهگذر فاجعه اجتماعی و یا قانونی رخ میدهد که هم زحمت نهاد شورای نگهبان را چند برابر میکند، هم فرصتها و امکانات بیتالمال را به هدر میدهد و همزمان سرعت انقلاب را از دست میدهد.

در خصوص نظارت همین عوامل و برخی از عناصر و عوامل منطقهای تأثیرگذار بر رأی نمایندگان از جانب جریانها و باندها و پولداران و اشخاص ذینفوذ و شکلگیری روابط ناسالم در زد و بندهای اداری موجب تعطیلی نظارت و ناکارآمدی آن و یا تشریفاتیسازی و بدهبستانهای معاملهای شده و فساد دامنهداری را در جامعه بوجود میآورد که شاهد مصادیقی از آن در جامعه هستیم.

آنچه که مختصر اشاره گردید، نگاهی منفی توأم با مصادیق و رویدادهای جاری و دلهرهای توأم با حساسیتهای فراوان و دلسوزانه به وظایف انقلابی مجلس است که در تراز انقلاب اسلامی باید به آن نگاه شود و غالب این نگاه از منظر آسیبشناسی و پیشگیری است. واقعیت آن است غالب مجالس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی غیر از مجلس ششم در رویکرد کلی تلاش بر تطبیق جهتگیری خود با آرمانهای انقلابی داشتهاند. با اتکاء به آمارها تصویب و بازنگری هزاران قانونی موضوعی با عرصههای بسیار فراگیر و صرف هزاران ساعت کار اختصاصی در هر مورد یا موارد متعدد با حدود کارشناسی و مشورت و بررسیهای عمیق و راهگشایی و گرهگشاییهای زیاد برای نظامهای اداری و قضایی و نظارتی و فرهنگی از افتخارات مجلس انقلابی جمهوری اسلامی است ولی بروز انحرافات در بعضی از موارد و حوزهها ارزش مثبت 90 یا 80 و یا 70 درصدی را تحت تأثیر قرار میدهد.چه بسیار نمایندگانی در دورههای گذشته بودهاند که از شدت تقید و تعهد دینی و انقلابی خویش و به دلیل وجود و بروز شرایط ناسالم ارتباطات و یا وجود موانع و یا قشرینگری و باندبازی بعضی مسئولان، نسبت به وظایف نمایندگی خود و یا قسم یاد نموده، اظهار ندامت نموده و احساس گناه در پیشگاه حضرت حق و شهدای انقلاب و حقوق عامه مردم نمودهاند. این قبیل نمایندگان برخی جا زدهاند و برخی مقاومت را بر ترک وظیفه ترجیح دادهاند و این حس مسئولیتشناسی در حد اعلای خود قابل تقدیر است .

به هر حال انتظار این است که روز مجلس با حضور در صحنه نمایندگان مدرس صفت پرآوازه باشد.

مجلس انقلابی الگوی نمایندگانش امثال مدرس هستند، لحظهای از تعهد و سوگند وفاداری غافل نیست، نظارت مجلس انقلابی خشکاننده نظام فاسد رخنه نموده در نظام اداری و قضایی است. مجلس انقلابی بصیرت دارد و علامت بصیرتاش آن است که فریادهای حقخواهانه ولی امر مسلمین در موضوع و یا موضوعات خاص بارها تکرار نشود. مجلس انقلابی موجب وحشت سردمداران آمریکا و همپیمانان آنهاست نه اینکه روزنهای برای طمع مستکبران را بوجود بیاورد.

مجلس انقلابی پاکدست است و وصیتنامه امام راحل آویزه گوش نمایندگاناش است. مجلس انقلاب اسلامی در حد انقلاب جهانی عالمگیر میدرخشد. اگر چه مجالس ما به بسیاری از این اوصاف، متصف هستند.

ولی گاهی اوقات غفلتهایی از درون مجالس نگرانیهایی را ایجاد مینماید که باید در قبال آنها بصیر و هوشیار بود.

برچسب ها: نصر عزیزی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: