logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۲۲۷۹
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۶
سرمقاله
آنچه که در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای و مجازی در حال شکل‌گیری است، تلاشی برای هدایت افکار عمومی به دو جبهه موافق و مخالف در رویکردهای فرهنگی است تا بتوان در بزنگاه انتخاباتی در سبد رای بهره آن را بدست آورند که لازم است با هوشیاری لازم این فتنه خنثی شود.
نصر عزیزی- اولویت با فرهنگ یا امور سیاسی است، مدافعان و طرفدارانی در جامعه دارد که به مبانی اعتقادی و نظری و نوع نگاه جامعهشناسی آنها ارتباط دارد. بعضی جریانهای فکری تلاش کردهاند اقتصاد و روابط تولیدی را زیربنا و فرهنگ را متأثر از آن ببینند و برخی نیز همین نگاه را در سیاست دارند. اگر به ماهیت ساختاری فرهنگ توجه شود، تفکری در جهان و در جامعه ما وجود دارد که این ماهیت را با مبانی دینی آن متزلزل و ناپایدار نشان بدهد. به همین دلیل سیاسیون متمایل به این گرایش هنگامی که در جایگاه های سیاسی و مدیریتی قرار میگیرند، سعی دارند علیرغم اعتقادات دینی خود و با نگاه رایج در اردوگاه لیبرالیسم غرب، از ابزارهای فرهنگی بهرهبرداریهای سیاسی نمایند که نماد اصلی این نوع بهرهبرداری ها انتخابات و جلب رأی مردم است.

باید توجه داشت فرهنگ یک بخش مبنایی و ماهیتی و اصالتی دارد که آثار آن در همه حوزههای ورود دین به زندگی مردم از قبیل اخلاق، احکام، عبادات وغیره هویدا است و بخش دیگر فرهنگ نگاه ذائقهای و ارضاء گرایشها میباشد که در جامعه اگر درست هدایت نشود، مسیر به انحراف کشانده شده و دراداره زندگی مردم آثار سوء دارد.

همگان در نگاه به تاریخ سده اخیر ملاحظه دارند که در جامعه ما غربیها قبل از هر چیز فرهنگ دینی را نشانه رفتهاند و برای از بین بردن نمادهای آن برنامهریزیها را طراحی و اجرا کردند و اگر چه موفق نشدهاند،ولی حداقل یک قرن ما را از قافله پیشرفت و عدالت بایسته عقب نگه داشتهاند. ترویج فساد، فحشاء، میخوارگی، ابتذال اخلاقی، برهنگی، بی حجابی، تملق و چاپلوسی و... جملگی از مظاهر تخریب و تحریف فرهنگی در جامعه ما بوده است که بر اثر وقوع انقلاب اسلامی مسیر ملت تغییر نمود.

امروز که نظام و حکومت اسلامی حاکم است، هنوز هم از خطرات جریانهای فکری ونفوذیها برای ضربه زدن به شاکله و ساختار فرهنگی شکل گرفته مصون نیستیم. اینکه با اجماع جبهه استکبار جهانی و همراهان منطقهای آنها هزاران برنامههای پیاپی نبرد نرم در حوزههای مختلف برای مغلوب ساختن فرهنگ دینی ما طراحی و اجرا میشود،

حاکی از اهمیت و کارایی و کارآمدی فرهنگ اسلامی ایرانی و ناکارآمدی جبهه مقابل است که به همین دلیل خط نفوذ همه تلاش را بکار گرفته تا با دو قطبی سازیهای سیاسی قبل از هر چیز، گرایش متمایل به خود را تقویت نماید. و همراه با این دو قطبیسازی فرهنگی بسترساز و زمینهساز این رویکرد است که حاصل آن در انتخابات بدست میآید. در ماههای اخیر با تجربهای که گذشتهها وبرنامههای دشمنان وجود دارد، مقام معظم رهبری با تدابیر لازم از شکلگیری دو قطبیهای سیاسی کاذب و نامناسب با شأن تبلیغاتی نظام پیشگیری نمودند. ولی بنظر میرسد اتاق فکر دوقطبیسازی انتخابات آینده جهت را به سمت دو قطبیسازی فرهنگی هدایت میکند.

آنچه که در روزهای اخیر در فضای رسانهای و مجازی در حال شکلگیری است، تلاشی برای هدایت افکار عمومی به دو جبهه موافق و مخالف در رویکردهای فرهنگی است تا بتوان در بزنگاه انتخاباتی در سبد رای بهره آن را بدست آورند که لازم است با هوشیاری لازم این فتنه خنثی شود.

در رویکرد دوقطبی سازی فرهنگی تقسیمسازی جامعه به دو گروه موافق و مخالف کنسرتها، خواننده، هنرمندان، هنرپیشهها، بدحجابیها یا بی حجابیها، سازمان کار امر به معروف و نهی از منکر فیلمهای هدفمند، هیجان سازی در فیلمها، القائات اندیشهای و خرافهای در حوزه نشر، تحلیلهای رسانهای، برجستهسازیهای نامعقول، شخصیتسازیهای کاذب، القاء الگوها، دفاع از آزادیهای موهوم و مواردی نظیر حقوق زنان و حقوق بشر و غیره... برنامهای همه جانبه برای طرفدارسازی در انتخابات است.

نتیجه طبیعی شکلگیری این رویکرد، مشغولسازی مردم است، تشدید اختلافات و دو دستگی موافق و مخالف، انحراف مطالبات مردم، فراموشیسازی برای وعدههای دولت در انتخابات گذشته به حاشیه رفتن سئوالات اساسی مردم در خصوص اشتغال، بیکاری، رکود، تورم، برنامه پنجساله، برنامه پنجم، نرخ ارز، مسکن، ازدواج، آسیبهای اجتماعی، تشدید خط فقر، تعطیلی کارخانجات، جسورسازی دشمنان، خدشه به عزت ایرانی و دهها مطالبه دیگر است که باید نسبت به آنها هوشیار بود.

بنظر میرسد نگاهی که از فرهنگ به عنوان ابزاری در خدمت ساسی بازی استفاده میکند، این نگاه با مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی فاصله دارد و به دلیل تمایلسازی در ذائقههای جامعه و هدایت آنها به سمت نیازهای کاذب، نه تنها به فرهنگ اصیل جامعه ما ضربه میزند، بلکه با بهرهگیری از این ابزار آرایش سیاسی را دخدمت فرهنگ بیگانگان سامان میدهد.

برچسب ها: سرمقاله
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: