logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۱۱۱۸
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۸
مقام معظم رهبری دوازده توصیه اساسی را در شرایطی به نسل جوان ارائه نمودند که از آن به موقعیت قرار‌گرفتن کشور در جنگ احزاب توصیف و تشبیه شده است. معنای این تحلیل آمادگی جامعه و به‌خصوص نسل جوان برای گذر از شرایطی است که جبهه استکبار و ایادی آن پیش روی ما قرار داده است که محصول این عبور رسیدن به عزت حقیقی و نه گفتن به ذلت تحمیلی است.

نصر عزیزی- تعمق در رهنمودهای رهبری در نشست با دانشجویان مبین مبانی بسیار مهمی در الگوسازی و الگوپذیری برای هدایت راهبردی بسیاری از نهادهای نظام اسلامی ما میباشد. بخشهای معنوی این رهنمودها تفسیر روز و روان آیات الهی و ذخیره گرانبهای نهجالبلاغه است و بخشهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن نسخههای برنامهای کارگزاران نظام و اقشار مختلفی است که دل در گرو ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی دارند.

مقام معظم رهبری دوازده توصیه اساسی را در شرایطی به نسل جوان ارائه نمودند که از آن به موقعیت قرارگرفتن کشور در جنگ احزاب توصیف و تشبیه شده است. معنای این تحلیل آمادگی جامعه و بهخصوص نسل جوان برای گذر از شرایطی است که جبهه استکبار و ایادی آن پیش روی ما قرار داده است که محصول این عبور رسیدن به عزت حقیقی و نه گفتن به ذلت تحمیلی است.

در این خصوص دوازده اصل مورد نظر برای بازیابی وظیفه سیاسی و اجتماعی جریانهای فعال سیاسی یادآوری میشود:

1- اصل اول حضور فکری در مسائل اساسی کشور و حضور فیزیکی در مواقع لازم مورد اشاره ایشان بودند که لازم است تفکر پیرامون رویدادها و حوادث و اخبار و شرایط محیط پیرامونی در دستور کار لحظهها و ساعتها و روزانه همه افراد، خانوادهها، گروههای فرهنگی و سیاسی، جریانها و بهخصوص کارگزاران نظام قرار گیرد و برای هر فراز از آن رفتارسازی شود با این رویکرد انقلابی پدید میآید که از نتایج آن نهتنها بخشهای ذینفع، بلکه یک نسل منتفع میشود.

2- مقوله تبیین و قانعسازی درونی اصل دوم مورد تأکید ایشان بود که شاید بتوان گفت همه مشکلات جامعه و بهخصوص ناکامی احزاب و جریانهای سیاسی ناشی از بیتوجهی به این امر مهم است. در واکاوی بسیاری از قوانین ناموفق، مقررات غیراجرایی، موانع دست و پاگیر، ناهنجاریهای اجتماعی، سردرگمی مدیران جامعه، بروز و ظهور فسادها، رقابت در انحرافات و ذبح عدالت در حوزههای مختلف نوعی بیتبیینی در ساماندهی فکری، برنامهها، اجرائیات و رفتارهای فردی و اجتماعی مشهود است. بنابراین هرکس و هر جا و در هر سطح به شاه کلید تبیین بپردازد، موفقیت آن را حتما خواهد دید.

در حالی که رهبری نسل جوان را به جریانسازی
اقناع سازی در موضوعاتی نظیر اقتصاد مقاومتی و قبح رابطه با شیطان بزرگ و سبک زندگی فرا خوانده
اند، ناگزیر باید فصلی جدید برای مقوله تبیین و اقناع سازی گشود.

4- اصل سوم مورد تأکید رهبری افزایش سطح آگاهی دینی و سیاسی است که تجربه بشریت در گذرتاریخ به ما میآموزد هر جا پای اعتقاد و ایمان و پایداری و سماجت و اراده و اعتماد به نفس و چنگزدن به ریسمان الهی در میان بود، موفقیت هم بود اگرچه در ظرف زمان حال تجلی نداشته باشد. نمونه واضح قرن اخیر حکومت 70 ساله نظام کمونیستی بر نیمی از جهان با کشتارهای خونین و استبداد و جهالت جمعی گروههایی از انسانهای همراه و ناآگاهی جمعی دیگر در دلخوشی به این نظام مصداق ناآگاهی است.

ناآگاهی از یکطرف از بریدن حضور خدا در متن زندگی و از طرف دیگر خلاء تحلیل و بصیرت در همراهی با نظامهای سیاسی که فاجعه ارتجاع را بهدنبال داشت و این هم کماکان در فرهنگ غربی ادامه دارد.

4- اصل دیگر توسعه مخاطبان در رهنمودهای رهبری به دانشجویان بود که مبنای کلیدی این توصیه و رهنمود، رسیدن به موضوعی با معیاری حق و عدالت و آثار مثبت آن در محیط پیرامون است که در این صورت هم انگیزه توسعه مخاطبان فراهم میشود و هم شرایط اقدام آن آسانتر میشود. البته معنی این توسعه که الگوی آن برای جریانهای سیاسی هم الزامآور است همافزایی نیروها و امکانات و شرایط و برنامهها برای حضور مردم و وحدت هرچه بیشتر حول محورهای ارزشها و آرمانهای سرنوشتساز انقلاب است که در آن هم الگوی ستیزهجویی با جبهه استکبار و هم الگوی مدارا و پرهیز با خودیها در درون جامعه خواهد بود.

5- اصل مهم دیگر دفاع صریح و بدون تقیه از نظام اسلامی است که تداوم خارقالعاده و بینظیر انقلاب اسلامی در اوج فشارها و محدودیتهای جبهه استکبار جهانی مرهون همین دفاع همهجانبه و ایثارگرانه است و بدیلی در هیچ جای جهان ندارد. البته جریانهای سیاسی باید به این مهم توجه نمایند که تقیههای بی مورد و بی جا در موضعگیریهای به موقع و اثرگذار، آثار نامطلوب آن را در سایر بخشهای نظام بر جای میگذارد.؛ یعنی مفسدههای ناشی از تقیههای نابجا در جریان فتنه 88 و عدم همراهی با ملت، بهخودی خود فسادها و تبعیضها و ناکارآمدیها و بیعدالتیها را به دلیل حضور لایههای عناصر فتنه در مبادی مدیریتی و تصمیمگیری بهدنبال دارد. اگر کسانی در این خصوص تردید دارند، با اندکی تحقیق و بررسی حوزههای مصداقی را خواهند یافت.

6- تداوم و توسعه اردوهای جهادی در روستاها و مناطق محروم اصل دیگری بود که الگوهای تجربی آن را در گذشته داشتهایم و دستاوردهای بزرگ آن را هم در اختیار داریم. در خصوص آثار اقدام جهادی میتوان به دهها دستاورد بزرگ آن از طریق سازماندهی صفر تا صد جهاد سازندگی و سپاه پاسداران اشاره نمود و سایر نهادهای انقلابی هم الگویی موفق در حوزههای مختلف خدماترسانی و محرومیتزدایی داشتهاند. در رویکرد جهادی مهم این است که انگیزه و اعتقاد و عزم و اراده و اهتمام همهجانبه برای حل مشکلات و معضلات بزرگ وجود دارد و باید در تطبیقسازی آن در نهادهای اجتماعی و سیاسی و ایجاد حوزههای کارآمدی و اصلاح برنامهها و رفتارها اقدام نمود. برای نظامی که اهداف بلند و کارهای بزرگ در گستره جهانی دارد، اراده و سازمان کار و سازماندهی اردوهای جهادی در همه بخشهای جامعه یک ضرورت قطعی و حتمی است.

ادامه دارد...

برچسب ها: نصر عزیزی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: