به‌روز شده در: ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۰
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۱۶۹۷۴
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۹
بسیاری بر این باورند که طرح خاورمیانه جدید آمریکا در سایه خط‌مشی جنگ هوشمندانه می‌تواند در گذر زمان سبب دگردیسی و تغییر ملت‌ها در عقاید و باور‌ها شود و آ‌نها را مسخ نموده و تبدیل به موجوداتی دیگر نماید
حسن لاسجردی- سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره بستن راه نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در ایران پس از توافق هستهای واکنشهای مختلفی در جهان داشته است.

برخی بر این باورند که پس از توافق هستهای ایران - آمریکا بقیه مسائل و اختلافات در کشور بهسرعت قابل حلشدن است؛ بهگونهای که دو طرف تمام حوادث و اتفاقات گذشته را فراموش کرده و به روندی از روابط عادی سیاسی خواهند رسید.

عدهای بر این باورند پس از اتمام روند توافق هستهای ایران و آمریکا بهعنوان دو شریک از قابلیتهای همدیگر برای حل منازعات و کشمکشهای منطقهای و حتی بینالمللی بهرهگیری نموده و اجماع نظری مهم در این زمینه بین دو کشور به وقوع خواهد پیوست. عدهای در حال فریادزدن این نکته هستند که پس از این توافق ایران دیگر از اندیشههای بنیادین اسلامی و اعتقادی خود دست برداشته و در عرصه جهانی وارد معادلات هزینه - منفعت سودگرایانه خواهد شد. همچنین برخی بر این باورند که پس از توافق هستهای روح انقلاب اسلامی و اندیشهای حضرت امام (ره) و شعارهای بنیادین آن همانند دفاع از مستضعفین، نفی روح سلطهپذیری، استکبارستیزی و مقابله با غرب و اندیشه مسموم فرهنگ مهاجم آن تعطیل شده و فرهنگ اصیل ایران در فرهنگ مهاجم غرب هضم خواهد شد. این روند دگرگونی و ازدستدادن هویت در حال حاضر در میان بسیاری از کارشناسان بهویژه کارشناسان غربی و بنگاههای خبری وابسته به آن در حال پمپاژ به دیگر مناطق جهان است. از نگاهی دیگر بسیاری بر این باورند که طرح خاورمیانه جدید آمریکا در سایه خطمشی جنگ هوشمندانه میتواند در گذر زمان سبب دگردیسی و تغییر ملتها در عقاید و باورها شود و آنها را مسخ نموده و تبدیل به موجوداتی دیگر نماید و به اعتقاد این افراد چنین روندی اینک در خاورمیانه با شدت بسیاری دنبال میشود. در چنین شرایطی رهبر معظم انقلاب بهعنوان سکاندار انقلاب اسلامی ایران و خطدهنده این انقلاب الهی چشماندازی را اعلام نمودهاند که همانا ایستادگی و مقاومت در برابر روح سلطهگری و زیادهخواهی غرب است و تا این روحیه در تفکر غرب جایگاه دارد، مردم مسلمان و کشورهای اسلامی نیز نفی سلطه و حفظ هویت و اندیشه و باورهای خود را پاسداری خواهند نمود.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: